VIDEO

ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG 2006
Phần 1

Thông Tín Viên VIỆT TIẾN biên soạn và thu hình