SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas Click here2020 - San Jose, California

Đại Hội Kinh Thương 2020 sẽ được tổ chức tại San Jose, California
vào ba ngày 18, 19, và 20 tháng 9 năm 2020

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội

Tin Buồn: Thân Mẩu của anh Lê Vĩnh Hiệp (K4 - California) từ trần

Tin từ Nguyễn An Ninh - ngày 7 tháng 10, 2020

Nhận được tin buồn, thân mẫu của anh Lê Vĩnh Hiệp (K4 - Califonia) là cụ Maria Nguyễn Ngọc Lang vừa qua đời tại Honolulu, Hawaii, hưởng thọ 102 tuổi.


Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương Minh Đức xin chân thành chia buồn cùng anh Lê Vĩnh Hiệp và tang quyến.
Xin cầu nguyện linh hồn
Cụ Bà MARIA NGUYỄN NGỌC LANG  
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

[trở lại đầu trang