SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise  

Đại Hội Kinh Thương 2019 tại Houston (18, 19 và 20 tháng 10, 2019)

Mời các bạn vào trang web của ĐHKT 2019 để ghi danh tham dự


Tin buồn: Thân Mẫu của anh NGUYỄN QUANG (K2 - Dallas, TX)  từ trần

Tin từ NGUYỄN NGOC HOÀNG (K4 - Dallas, TX) - Ngày 16 tháng 5, 2019

Chúng tôi vừa nhận được tin Thân Mẫu của anh Nguyễn Quang (K2 - Dallas, TX)  là Bà LÊ THỊ CHƠI đã từ trần ngày 11 tháng 5 năm 2019 tại Garden Grove, California, hưởng thọ 94 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại Rose Hills Memorial Park & Mortuary, 3888 Workman Mill Rd., Whittier, CA 90601, Số điện thoại (562) 699-0921.
Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 5 năm 2019.

Kinh Thương web cùng đại gia đình Kinh Thương thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Quang và tang quyến.
Xin thắp nén tâm hương thành tâm cầu nguyên Đức A-Di-Đà Phật tiếp dẫn hương linh Bác Gái lên cõi Niết Bàn.[trở lại đầu trang]