SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas
Kinh Thương Houston Tiễn Con Mèo và Đón Con Rồng

Hình ảnh từ Phạm Thành Đức (K3 - Houston) - ngày 11 tháng 2, 2024

Năm hết, Tết đến, các bạn Kinh Thương Houston dã có hai buổi hop mặt tiển đưa năm cũ và đón chào năm mới. Gửi các bạn hình ảnh cùa hai buổi họp mặt đó"

Tất Niên Quý Mão Jan 21, 2023 - KT Houston

Tân Niên Giáp Thìn. Feb 10, 2024 - KT Houston


[trở lại đầu trang]