SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click here ktmd-australia Click here Kinh Thương Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2006 - Toronto, Canada
Click here 2008 - New York, New York Click here 2010 - Houston, Texas Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
Click here 2018-2019 - SouthEast Asia Cruise Click here2019 - Houston, Texas

Tin buồn: Anh NGUYỄN MINH CHIẾN (K1 - Saigon) từ trần

Tin từ Trần Văn Tâm (K1 -Saigon) - ngày 8 tháng 9, 2021

Được tin anh NGUYỄN MINH CHIẾN (K1 - Saigon)  đã qua đời ngày 8 tháng 9, 2021 tại Saigon, Việt Nam,
hưởng thọ 70 tuổi.Kinh Thương Web cùng đại gia đình Kinh Thương chân thành chia buốn cúng chị Thanh Đình và tang quyến.
Xin cùng cầu nguyện cho linh hồn GIUSE NGUYỂN MINH CHIẾN sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.