PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG HẢI NGOẠI 2020 - SAN JOSE
Ngày 18, 19 và 20 tháng 9 năm 2020

Xin đừng bỏ dấu tiếng Việt, v́ máy chủ (host server) sẽ chuyển đổi thành mă ASCII khi gửi đi nên đọc hơi khó
Họ và Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại
Điện Thư
Khóa:
Số Người Tham Dự: x $US150.00 =
Số Tiền Ghi Danh =
 Số Tiền Ủng Hộ =
Tổng Cộng =
Xin vui ḷng gửi Phiếu Ghi Danh và chi phiếu về:
Melody Chung-Campion
2031 Dalis Dr.
Concord, CA 94520
Hoặc gừi tiền qua Zelle hay PayPal:
cmhoa@yahoo.com