PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG HẢI NGOẠI 2019 - HOUSTON
Ngày 18, 19 và 20 tháng 10 năm 2019

Xin đừng bỏ dấu tiếng Việt, v́ máy chủ (host server) sẽ chuyển đổi thành mă ASCII khi gửi đi nên đọc hơi khó
Họ và Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại
Điện Thư
Khóa:
Số Người Tham Dự: x $US120.00 =
Số Tiền Ghi Danh =
 Số Tiền Ủng Hộ =
Tổng Cộng =
Xin vui ḷng gửi Phiếu Ghi Danh và chi phiếu về:
Bach Truong
11003 Dargail St.
Sugarland, TX 77478
Điện Thoại (713) 505-9699