PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG 2016 - MONTREAL
Ngày 6, 7 và 8 tháng 7 năm 2016

Họ Tên đệm Tên
Họ và Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại
Điện Thư
Khóa:
Lệ phí Người lớn x $US 170.00 x $CAN 210.00
Số Người Lớn Tham Dự:
Lệ phí Trẻ Em x $US 100.00 x $CAN 125.00
Số Trẻ Em dưới 12 tuổi:
Số Tiền Ghi Danh =
Số Tiền Ủng Hộ =
Tổng Cộng =

Xin vui ḷng gửi Phiếu Ghi Danh và chi phiếu về:
NGUYEN VAN HAI
29  DAVIGNON STREET
D.D.O. (QUEBEC) H9B-1Y3
CANADA 
Điện Thoại (514) 684-4973