PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG HẢI NGOẠI 2014 - SAN JOSE
Ngày 6, 7 và 8 tháng 6 năm 2014

Họ và Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại
Điện Thư
Khóa:
Số Người Lớn Tham Dự: x $US120.00 =
Số Trẻ Em dưới 12 tuổi: x $US  60.00 =
Số Tiền Ghi Danh =
 Số Tiền Ủng Hộ =
Tổng Cộng =
Xin vui ḷng gửi Phiếu Ghi Danh và chi phiếu về:
Christine Chau
43679 Southerland Way
Fremont, CA 94539
Điện Thoại (510) 438-9427