PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


ĐẠI HỘI KINH THƯƠNG HẢI NGOẠI 2010 - HOUSTON
Ngày 2, 3 và 4 tháng 7 năm 2010

Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại
Điện Thư
Khóa:
Số Người Lớn Tham Dự: x $US100.00 =
Số Trẻ Em dưới 12 tuổi: x $US 50.00  = 
Số Tiền Ghi Danh = 
 Số Tiền Ủng Hộ = 
Tổng Cộng = 
Xin vui ḷng gửi Phiếu Ghi Danh và chi phiếu về:
Mr. BACH TRUONG
11003 Dargail St.
Sugarland, TX 77478
Điện Thoại (281) 313-2451