Tin tức và Phóng Sự Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2004

Hình từ PHÓ ĐỨC TRƯỜNG (K3)

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Hình từ NGUYỄN NGỌC HOÀNG (K4)

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Hình từ NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN (K1)

Trước ngày Đại Hội

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Dạ vũ Tiền Đại Hội (2 tháng 7, 2004)

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2004 (3 tháng 7, 2004)

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Picnic Hậu Đại Hội (4 tháng 7, 2004)

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Sau ngày Đại Hội

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Hình từ NGUYỄN DUY HUÂN (K1)
do hai anh NGUYỄN DUY HOÀN và NGUYỄN DUY HẠNH chụp

1

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

2

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!

Sau Đại Hội

Click Me! Click Me! Click Me! Click Me! Click Me!