SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
5722) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
K2
Thứ Hai, 5. tháng 8 2019 14:58  Write a comment Send E-mail

Chia buồn cùng Băng Tâm. Xin Thiên Chúa đưa Linh Hồn Antôn về Nước Chúa.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Quyển
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1