SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
4255) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
BUI VAN HOA 
buivanhoa@hotmail.com
Khoá:
K3
Thứ Hai, 18. tháng 6 2018 08:29  Write a comment Send E-mail

Xin chân thành chia buồn cùng Thiên Dung, Phuong Anh và gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của Bac trai.
Nguyện xin hương linh của Bac sớm được siêu thoát ở cỏi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu

Bùi Văn Hóa K3
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1