SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
4195) IP logged  Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 5 Plus Build/N2G47H) AppleWeb  View Web Page 
Trần Thị Huệ 
Khoá:
K3
Thứ Sáu, 8. tháng 6 2018 12:19  Write a comment

KTMĐ mất thêm 1 người đầy nhiệt huyết với trường, với bạn. Xin chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Hoàng Minh Tuấn, nguyện xin Chúa thương xót dẫn đưa linh hồn Dominico về hưởng nhan thánh Chúa.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1