SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3988) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/5  View Web Page 
Xuat V. VU 
xvanvu@yahoo.com
Khoá:
III
Thứ Ba, 15. tháng 5 2018 04:01  Write a comment Send E-mail

Thành kính phân ưu với gia đình Anh Tuấn.
Xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Anh Dominico NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN yên nghỉ đời đời nơi Nước Chúa.
Chú Xuất
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1