SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3938) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
2
Thứ Sáu, 4. tháng 5 2018 17:16  Write a comment Send E-mail

Xin được chia buồn cùng gia đình Anh Tuấn. Cầu mong Linh Hồn Đôminicô NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN mau được xum họp cùng các Thánh trên nước Trời.
Quyển
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1