SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3807) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
2
Thứ Ba, 6. tháng 3 2018 10:09  Write a comment Send E-mail

Xin Chia buồn cùng Bạn Trần Minh Hải.
Cầu mong Cụ Bà Anna sớm hưởng phúc thanh nhàn trên thiên quốc.
Thành Kính Phân Ưu
Quyển & Hòa
Melbourne - Australia
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1