SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3806) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
BUI VAN HOA 
buivanhoa@hotmail.com
Khoá:
K3
Thứ Ba, 6. tháng 3 2018 08:49  Write a comment Send E-mail

Chào Anh Quyển
Bùi văn Hóa K3 KTÂC đã trả lời tin nhắn qua địa chi² E-mail của Anh
Xin lỗi đã trả lời muộn
Chúc Anh luôn được nhiều sức khỏe
Thân
BVH Brussels
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1