SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3440) IP logged  Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/6  View Web Page 
Nguyễn Ngọc Hoàng 
Wnnguyen@gmail.com
Khoá:
4
Thứ Sáu, 17. tháng 11 2017 02:42  Write a comment Send E-mail

Được tin buồn bà Đổ Thị Hải mẹ của Hà (khoá 4 2B) vừa Tạ thế. Gia đình Hoảng xin chia buồn cùng vợ chồng Hà (2B) & Lập (2A) và gia quyến. Kính cầu xin linh hồn bà Maria sớm về nước Chúa.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1