SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
3240) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
BUI VAN HOA 
buivanhoa@hotmail.com
Khoá:
K3
Chủ Nhật, 15. tháng 10 2017 22:48  Write a comment Send E-mail

Xin chân thành chia buồn cùng Chi Ngọc Hà và gia đình về sự ra đi vĩnh viễn của Anh Dũng.
Nguyện xin hương linh của Anh sớm được siêu thoát ở cỏi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu
Bùi Văn Hóa K3
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1