SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
1563) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ch 
Nguyễn thị Lài 
josephine_ntl@yahoo.com
Khoá:
CNIII/DT
Thứ Sáu, 6. tháng 1 2017 17:04  Write a comment Send E-mail

Lại một người bạn nữa của chúng ta ra đi mãi mãi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh anh chàng trưởng nhóm 1 với cặp kiếng cận.
Xin được chia buồn cùng gia đình và cầu mong cho hương hồn bạn sớm được siêu thoát cõi vĩnh hằng.
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1