SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

2018-2019 - ĐHKT Đi Cruise 10 ngày, Southeast Asia, 09/01/2019


Kinh Thương Houston và Trường & Cúc

Tin từ Phạm Thành Đức (K3 - Houston) - Ngày 11 tháng 10, 2018

Nhân dịp Trường & Cúc từ Atlanta sang chơi Houston mấy ngày cuối tuần (10/5 - 10/8), các bạn Kinh Thương Houston đã có ba ngày đàn đúm vui vẻ tiếp đãi bạn. Dưới đây là hình ảnh đàn đúm ở Houston

KT Houston & Trường Cúc Oct 5-7, 2018

[trở lại đầu trang]