SINH HOẠT

LỊCH SỬ

DANH SÁCH

GIAO HỮU

HÌNH ẢNH

THƠ VĂN

VIDEO

Y KHOA

Y KHOA

CANH NÔNG

CANH NÔNG

SINH HOẠT

Click here Kinh Thương Việt Nam Click here Kinh Thương Úc Châu     Click here Kinh Thương Canada
Click here Kinh Thương Âu Châu Click herektmd-australia Click here Kinh Thưong Hoa Kỳ

Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại

Click here 2002 - Orange County, California Click here 2006 - Toronto, Canada Click here 2010 - Houston, Texas
Click here 2004 - Houston, Texas Click here 2008 - New York, New York Click here 2012 - Orange County, California
Click here 2014 - San Jose, California Click here2016 - Montreal, Canada Click here 2017 - Sydney, Australia
 

2018-2019 - ĐHKT Đi Cruise 10 ngày, Southeast Asia, 09/01/2019Kinh Thương New York, New Jersey và Canada thăm thầy Nguyễn Mạnh Hủng và cô Phạm Vân Nga

Tin từ Quách Hòa Đạt (K4 - New York) - Ngày 19 tháng 7, 2018

Vào ngày Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018,  các bạn Kinh Thương New York, New Jersey và Canada đã đến thăm thầy Nguyễn Mạnh Hùng, và dẵ có dịp gặp cô Phạm Vân Nga .

2018.07.16 - Kinh Thương thăm Thầy Cô

[trở lại đầu trang]