PHIẾU GHI DANH THAM DỰ


Đại Hội Kinh Thương 2017 - Sydney, Australia
Ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 10 năm 2017

Họ và Tên:
Địa Chỉ:
Điện Thoại:
Điện Thư:
***Xin cho biết điện thư để Ban Tổ Chức liên lạc hướng dẫn chuyển lệ phí
Khóa:
Số Người Lớn Tham Dự: x AU$ 550.00 =
Số Trẻ Em Dưới 12 Tuổi: x AU$ 275.00 =
Số Tiền Ghi Danh =
Số Tiền Ủng Hộ =
Tổng Cộng =

Phiếu Ghi Danh xin gởi về:
Trần Thị Phương Ánh / Mai Anh Trung
Email: dhkt2017@gmail.com
Phone:
 
Xin vui lòng chờ chi tiết và hướng dẫn để chuyển lệ phí tham dự và chi phí gởi + nhận AU$ đến Sydney, Australia sẽ được phổ biến sau.
***Sau khi bấm "Gửi Đi", xin chờ một chút, Kinh Thương Web sẽ xác nhận đã gửi đi