SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
4371) IP logged  Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, l  View Web Page 
Trương Thành Quyển 
quyen@itruong.com
Khoá:
2
Thứ Hai, 9. tháng 7 2018 15:09  Write a comment Send E-mail

Thành thật chia buồn cùng bạn Trần Minh Hải và gia đình về sự ra đi của Ông Gioan Trần Văn Tuyên, vừa được Chúa gọi về với Ngài.Xin Thiên Chúa thêm sức cho bạn và Tang quyến trong giai đoạn này.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Quyển - Hòa
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1