SINH HOẠT

Trang Giao Hữu  
Mời bạn viết vài dòng cảm tưởng. Xem trang Giao Hữu | Quản trị
Viết trang Giao Hữu:
1549) IP logged  Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; GT-P5200 Build/KOT49H) AppleWebKit/ 
Trần Hòa 
hoaquang.pt95@gmail.com
Khoá:
3
Thứ Hai, 19. tháng 12 2016 08:25  Write a comment Send E-mail

Lâu quá không vào trang KINH THƯƠNG nay vào lại cũng thấy nhớ những ngày đi học trên đường Nguyễn Văn Tráng và Trần Quốc Toản mà bùi ngùi ! Hy vọng nhận được địa chỉ mail của các bạn học lóp 3b. Chân thành cám ơn !
Lời bình:
Tên của bạn:
 
Powered by Advanced Guestbook 2.3.1